VB.net 2010 视频教程 VB.net 2010 视频教程 python基础视频教程
SQL Server 2008 视频教程 c#入门经典教程 Visual Basic从门到精通视频教程
当前位置:
首页 > VB.net教程 >
  • VB.net取整和模操作

平常用惯了C++和C#,使用VB就是觉得怪怪的。

在C#和C++中取整和取模使用的是 / 和 %

在VB是使用 \ 和 Mod 

int i = 200 / 30;
int j = 200 % 30;

C#代码转换为VB.net

Dim i As Integer = 200 \ 30
Dim j As Integer = 200 Mod 30

 

有一个C#和VB.net代码转换网站

http://www.developerfusion.com/tools/convert/csharp-to-vb/

可以先写C#,转换后再修改。



相关教程