VB.net 2010 视频教程 VB.net 2010 视频教程 python基础视频教程
SQL Server 2008 视频教程 c#入门经典教程 Visual Basic从门到精通视频教程
当前位置:
首页 > 网站开发 > JavaScript教程 >
 • 794. 有效的井字游戏 找出判断条件

查看原题  https://leetcode-cn.com/problems/valid-tic-tac-toe-state/

解题思路

棋盘可能达到的状态是:

 1. 玩家一下的 'X'个数 等于玩家二下的 ''O' 的个数或 'O'的个数加一
 2. 只能有一个玩家赢
 3. 当玩家一赢的时候,棋局上 'X'的个数等于'O'的个数加一
 4. 当玩家二赢的时候,棋局上'O'的个数等于'X'的个数

关键步骤:

 1. 求出棋盘上'X'和'O'的个数
 2. 判断是否符合条件一
 3. 若符合条件一继续执行,不符合则直接return false
 4. 接下来判断是否有玩家获胜
 5. 当两个玩家都获胜则不符合条件
 6. 当只有玩家一获胜,判断棋局上 'X'的个数是否等于'O'的个数加一
 7. 当只有玩家二获胜,判断棋局上'O'的个数是否等于'X'的个数

玩家获胜的情况

 1. 水平的三个字符都一样: board[i][0] === board[i][1] && board[i][1] === board[i][2]
 2. 垂直的三个字符都一样:board[0][i] === board[1][i] && board[1][i] === board[2][i]
 3. 正对角线的三个字符一样:board[0][0] === board[1][1] && board[1][1]=== board[2][2]
 4. 反对角线的三个字符都一样:board[0][2] === board[1][1] && board[1][1]=== board[2][0]

代码


	
 
/**
 
* @param {string[]} board
 
* @return {boolean}
 
*/
 
var validTicTacToe = function(board) {
 
let XNumber = 0;//X的个数
 
let ONumber = 0;//O的个数
 
let player1Win = false;
 
let player2Win = false;
 
 
 
// 统计X和O的个数
 
for(let i = 0;i<board.length;i++){
 
for(let j = 0;j<board[i].length;j++){
 
if(board[i].charAt(j) === 'X'){
 
XNumber++;
 
}else if(board[i].charAt(j) === 'O'){
 
ONumber++;
 
}
 
}
 
}
 
if(XNumber === ONumber+1 || XNumber === ONumber){
 
// 判读是否有玩家获胜
 
//判断一行
 
for(let i = 0;i<board.length;i++){
 
if(board[i][0] === board[i][1] && board[i][1] === board[i][2]){
 
if(board[i][0] === 'X'){
 
player1Win = true;
 
}else if(board[i][0] === 'O'){
 
player2Win = true;
 
}
 
}
 
}
 
// 判断一列
 
for(let i = 0;i<board.length;i++){
 
if(board[0][i] === board[1][i] && board[1][i] === board[2][i]){
 
if(board[0][i] === 'X'){
 
player1Win = true;
 
}else if(board[0][i] === 'O'){
 
player2Win = true;
 
}
 
}
 
}
 
 
 
// 判断对角线
 
if(board[0][0] === board[1][1] && board[1][1]=== board[2][2]){
 
if(board[0][0] === 'X'){
 
player1Win = true;
 
}else if(board[0][0] === 'O'){
 
player2Win = true;
 
}
 
}
 
 
 
if(board[0][2] === board[1][1] && board[1][1]=== board[2][0]){
 
if(board[0][2] === 'X'){
 
player1Win = true;
 
}else if(board[0][2] === 'O'){
 
player2Win = true;
 
}
 
}
 
 
 
// 玩家一玩家二都赢
 
if(player1Win && player2Win){
 
return false;
 
}
 
 
 
 
 
// 玩家一赢,玩家二不赢
 
if(player1Win && !player2Win){
 
if(XNumber === ONumber + 1){
 
return true;
 
}else{
 
return false;
 
}
 
}
 
 
 
// 玩家二赢,玩家一不赢
 
if(!player1Win && player2Win){
 
if(XNumber === ONumber){
 
return true;
 
}else{
 
return false;
 
}
 
}
 
 
 
// 都不赢
 
if(!player1Win && !player2Win){
 
return true;
 
}
 
}
 
 
 
return false;
 
};
 
 

 
出处:https://www.cnblogs.com/xyq135/p/15742711.html


相关教程