VB.net 2010 视频教程 VB.net 2010 视频教程 python基础视频教程
SQL Server 2008 视频教程 c#入门经典教程 Visual Basic从门到精通视频教程
当前位置:
首页 > 网站开发 > PHP >
 • PHP获取目录及子目录下所有文件名

思路:首先获取一个目录下所有文件名可以使用 scandir() 函数。scandir() 函数返回指定目录中的文件和目录的数组。因为这个返回的数据不包含子目录下文件,所以可以使用递归来处理。

复制代码
/**
 * @param $dir  要查找的文件路径
 * @param $dir_array  存储文件名的数组
 */
function find_files($dir, &$dir_array)
{
  // 读取当前目录下的所有文件和目录(不包含子目录下文件)
  $files = scandir($dir);
 
  if (is_array($files)) {
    foreach ($files as $val) {
      // 跳过. 和 ..
      if ($val == '.' || $val == '..')
        continue;
 
      // 判断是否是目录
      if (is_dir($dir . '/' . $val)) {
        // 将当前目录添加进数组
        $dir_array[$dir][] = $val;
        // 递归继续往下寻找
        find_files($dir . '/' . $val, $dir_array);
      } else {
        // 不是目录也需要将当前文件添加进数组
        $dir_array[$dir][] = $val;
      }
    }
  }
}
 
// 调用
$folder_list = array();
find_files('/demo/', $folder_list);
var_dump($folder_list);
复制代码

 

 
出处:https://www.cnblogs.com/woods1815/p/15361932.html


相关教程